Ab kiya karna us shakes se gila ker ke wasi
Woh bhi akhir apna intikhab tha